tv-series-poster-1

2 Тархины хамтрал

Мэдрэлийн ШУны туслалцаатайгаар гэмт хэргийн жинхэнэ эздийг илрүүлэх болно. Хамгийн залуу Мэдрэлийн шинжлээч Шин Ха Рү доктор болон болхидуу хэдий ч шаргуу мөрдөгч нарын хамтрал...